<

ပွၵ်ႈၼႃႈႁိူၼ်း

ႁဵၼ်းႁူႉၼမ်လိူဝ်ၼႆႉ

သၢင်ႈလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵႄႈၵၢင်ၵူၼ်းၼုမ်ႇလႄႈထႅၵ်ႊ (tech) လူၺ်ႈ ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတီႊထွၵ်ႊ (detox) ၸိူဝ်းၼႆႉ